Алатка за отчетност на трошоците на носителите на јавни функции

Годишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност
Период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година:
Годишен-извештај-за-реализација-на-програмата-за-УХМР-за-2018
Подолу се прикачени извештаи од финансиски трошења:
Име на носител на јавна функција: М-р Ивица Тодоровски
Датум на стапување на функција: 03.08.2017
Службени трошоци Јуни 2018 – Ноември 2018
Службени трошоци Декември 2017 – Мај 2018 
Име на носител на јавна функција: М-р Оливер Ромевски
Датум на стапување на функција: 14.10.2014
Службени трошоци Јуни 2015- Ноември 2015
Службени трошоци Декември 2014 -Мај 2015