Мерења и податоци што се користат за следење и проценка на квалитетот на површинските води

merenje
Slika za web