Мониторинг на квалитет на води

Одделениет за мониторинг на квалитет на води е надлежно за извршување на следните работни задачи

 1. Организирање и раководење
 2. Реализација на активноститеод годишната Програма за мониторингна квалитетот на водите во Република Македонија, примена на прописите од областа на квалитетот на водите
 3. Одредување на еколошка состојба, потенцијал на водните тела според одредените биолошки статус, и хемиски статус на водните тела
 4. Одредување и проценка на хемискиот статус на водните тела
 5. Одредување и проценка на биолошки стетус на површинските води
 6. Обработка на податоци од квалитетот на водите
 7. Изработка на проекти за мрежа на станици за контрола и следење на квалитетот на површинските, подземните и отпадните води
 8. Воспоставување информациони системи за прибирање на податоци за состојбата и прогнозираните тенденци на загаденоста на водите, обезбедување на база и банка на податоци
 9. Изработка на студии, елаборати, извештаи, информацииза состојбата со загаденоста на водите, како и примена на модели за прогноза на нивото на загаденоста и методи за прогнозирање на загаденоста
 10. Следење научни достигнувања од областа на квалитетот на водите, и учествува на едукативно – научните семинари и курсеви што ги организира ЕУ и други интернационални организаци
 11. Вршење обука и стручно оспособување