Раководител на сектор

Раде Балабаноски

Овластен за раководење на секторот за прогноза, предупредување, информатика и техника

Телефон: 8923097004
Факс: 8923097118