ул.Скупи бр.28, 1000 Скопје, Република Македонија
+389 2 3097-004
+389 2 3097-118

Раководител на сектор

Виолета Ангелова-Геровска
дипломиран правник со положен
правосуден испит

телефон 075/237-966 ,
е-маил: gvioleta@meteo.gov.mk.