Сектор за финансиски прашања

Програма за работи од областа на Хидрометеоролошката дејност во 2019 година

Буџет 2019 година

Програма за изменување и дополнување на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2018 година

Секторот за финансиски прашања:
– го контролира спроведувањето на финансиското управување и контрола;
– го следи целосното и навремено прибирање на приходите;
– го следи навременото плаќање на расходите во согласност со преоцедурите за превземање на обврски и извршување на плаќања;
– ја следи усогласеноста на извршувањето на буџетот во целост или за одделни буџетски ставки со процедурите донесени од раководителот на субјектот и/или министерот за финансиите;
– го следи буџетското и финансиското известување;
– го подготвува стратешкиот план и предлог буџетот за следната година и повеќегодишните проекции поврзани со буџетот;
– оценува дали предлог буџетите за наредната година добиени од раководителите на органзационите единици се во солгласност со насоките од Секторот за финансиски прашања претходно усогласени со насоките од Министерството за финансии;
– го подготвува предлогот за изменување и дополнување на буџетот;
ја следи ефективноста на буџетската контрола што ја спроведуваат раководителите при управувањето со сопствениот дел од буџетот, при што обезбедува дали:
а) одобрените буџети не се надминати,
б) пренамените помеѓу буџетските ставки се вршат согласно на целите и/или намената и
в) буџетскте ставки се извршуваат во годината за која се планирани;
– ги советува и поттикнува раководителите да спроведат ефективно, ефикасно, уредно, проверливо и целосно финансиско управување и контрола;
– го ндгледува воспоставувањето и спроведувањето на сметководството;
– воспоставува ревизорска трага, односно документиран тек на финансиските и други трансакции од нивниот почеток до крај;
– спроведува контрола на ревизорската трага воспоставена од раководителите во субјектот;
– изготвува Годишен финансиски извештај согласно Законот за јавна внтатрешна финансиска контрола и
– изготвува упатства и прирачници за буџетска контрола и финансиско управување во консултација со единицата за внатрешна ревизија.