Сектор за финансиски прашања

Сектор за финансиски прашања – општо

Ребаланс на буџет 2021 година

Полугодишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период 01.01.2021 – 30.06.2021 година

Годишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Буџет 2021

Програма за изменување на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2020 година

Ребаланс на буџет за 2020 година

Полугодишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период од 01,01,2020 до 30,06,2020 година

Буџет –  2020 година

Програма за изменување на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година

Ребаланс на буџет за 2019 година

Програма за работи од областа на Хидрометеоролошката дејност во 2019 година 

Буџет-2019

Програма за изменување и дополнување на прогамата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година

Ребаланс на буџет за 2018 година

Буџет – 2018

Полугодишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период 01.01.2018 до 30.06.2018 година

Годишен план за јавни набавки 2018

Стратешки план 2018-2020 година

Стратешки план 2017-2019 година

Ребаланс на буџет 2017 година

Полугодишен извештај за 2017 година 

Годишен извештај за 2017 година

Завршна сметка 2020 година

637

787

631