ул.Скупи бр.28, 1000 Скопје, Република Македонија
+389 2 3097-004
+389 2 3097-118

Head of Department

Раде Балабаноски

Овластен за раководење на секторот за прогноза, предупредување, информатика и техника

Телефон: 8923097004
Факс: 8923097118