ул.Скупи бр.28, 1000 Скопје, Република Македонија
+389 2 3097-004
+389 2 3097-118

Head of Department

Нина Алексовска, дипл.инж.метеоролог
Раководител на Сектор за метеорологија

е-маил: naleksovska@meteo.gov.mk

Моб. +389 75 237 927
Тел. +389 2 3097 004
Факс.+389 2 3097 118