Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Метеорологија

СЕКТОР ЗА МЕТЕОРОЛОГИЈА

Одделение за метеоролошки мерења и набљудувања
Одделение за метеоролошка база на податоци
Одделение за климатологија и климатски промени
– Одделение за агрометеорологија
Одделение – метеоролошка лабораторија

Опис на работата на Секторот:

  • воспоставување, изградба и одржување на мрежа на метеоролошки станици,

  • метеоролошки набљудувања и мерења за потребите на временската прогноза, климатологијата, агрометеорологијата и специјални метеоролошки набљудувања во мрежата на метеоролошки станици,

  • основна обработка и архивирање на забележаните податоци,

  • следење на компонентите на климатскиот систем и примена на резултатите во земјоделството, шумарството и другите области на науката и стопанството, како и следење на сушите и опустинувањето на почвите,

  • контрола на точноста и баждарење на метеоролошките инструменти.

Координати АМС