Sector for Financial Affairs

Секторот за финансиски прашања:
– го контролира спроведувањето на финансиското управување и контрола;
– го следи целосното и навремено прибирање на приходите;
– го следи навременото плаќање на расходите во согласност со преоцедурите за превземање на обврски и извршување на плаќања;
– ја следи усогласеноста на извршувањето на буџетот во целост или за одделни буџетски ставки со процедурите донесени од раководителот на субјектот и/или министерот за финансиите;
– го следи буџетското и финансиското известување;
– го подготвува стратешкиот план и предлог буџетот за следната година и повеќегодишните проекции поврзани со буџетот;
– оценува дали предлог буџетите за наредната година добиени од раководителите на органзационите единици се во солгласност со насоките од Секторот за финансиски прашања претходно усогласени со насоките од Министерството за финансии;
– го подготвува предлогот за изменување и дополнување на буџетот;
ја следи ефективноста на буџетската контрола што ја спроведуваат раководителите при управувањето со сопствениот дел од буџетот, при што обезбедува дали:
а) одобрените буџети не се надминати,
б) пренамените помеѓу буџетските ставки се вршат согласно на целите и/или намената и
в) буџетскте ставки се извршуваат во годината за која се планирани;
– ги советува и поттикнува раководителите да спроведат ефективно, ефикасно, уредно, проверливо и целосно финансиско управување и контрола;
– го ндгледува воспоставувањето и спроведувањето на сметководството;
– воспоставува ревизорска трага, односно документиран тек на финансиските и други трансакции од нивниот почеток до крај;
– спроведува контрола на ревизорската трага воспоставена од раководителите во субјектот;
– изготвува Годишен финансиски извештај согласно Законот за јавна внтатрешна финансиска контрола и
– изготвува упатства и прирачници за буџетска контрола и финансиско управување во консултација со единицата за внатрешна ревизија.

Подолу се прикачени извештаи од финансиски трошења:

Име на институција: Управа за хидрометеоролошки работи-Скопје
Име на носител на јавна функција: М-р Оливер Ромевски
Датум на стапување на функција: 14.10.2014

 

Број трошок Тип на трошок Декември- 2014 Јануари- 2015 Февруари- 2015 Март- 2015 Април- 2015 Мај- 2015
               
0 0 1 Јавен превоз            
0 0 2 Изнајмување на моторни возила во странство            
0 0 3 Такси превоз           MKD4,770.00
0 0 4 Авионски карти            
0 0 5 Вип салони на аеродроми            
0 0 6 Закуп на сали и канцелариски простор            
0 0 7 Закуп на канцелариска опрема            
0 0 8 Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)            
0 0 9 Хотелско сместување во земјата            
0 1 0 Хотелско сместување во странство           MKD31,246.00
0 1 1 Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите            
0 1 2 Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти       MKD50,707.00 MKD40,040.00 MKD58,241.00
0 1 3 Угостителски услуги во странство       MKD4,432.00   MKD34,159.00
0 1 4 Трошоци за мобилен телефон MKD1,180.00 MKD1,180.00 MKD1,180.00 MKD1,180.00 MKD1,180.00 MKD1,180.00
0 1 5 Дневници при патување во странство       MKD27,900.00   MKD15,355.00
0 1 6 Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности          

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [644.24 KB]