Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време. (без менување на летно и зимско време)

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕ ПРИТИСОКТЕМПЕ ВЛАГАБРЗИНПРАВЕЦ ВРНЕЖСНЕГ
————————————————–———-—–———-—–———-—–—————–—–—-
Ѓуриште/Свети Николе 03.02.202318:00 921 0.6 59 1.7север 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 03.02.202319:00 921 0.5 57 2.0запад-jугозапад 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 03.02.202320:00 920 0.3 61 2.4jуг-jугозапад 0.0
Јажинце/Тетово 03.02.202318:00 0.7 / 0.0
Јажинце/Тетово 03.02.202319:00 0.5 / 0.0
Јажинце/Тетово 03.02.202320:00 1.0 / 0.0
Јасен/Скопје 03.02.202318:00 -1.8 36 3.8jуг 0.0
Јасен/Скопје 03.02.202319:00 -2.0 41 3.3jуг 0.0
Јасен/Скопје 03.02.202320:00 -1.0 50 2.0jуг 0.0
Јасеново/Велес 03.02.202318:00 -1.5 75 1.1jугоисток 0.0
Јасеново/Велес 03.02.202319:00 -2.5 79 1.0jугоисток 0.0
Јасеново/Велес 03.02.202320:00 тишина
Јегуновце/Тетово 03.02.202318:00 3.1 / 0.0
Јегуновце/Тетово 03.02.202319:00 1.6 / 0.0
Јегуновце/Тетово 03.02.202320:00 1.0 / 0.0
Берово 03.02.202318:00 923 -2.2 75 1.5исток 0.0
Берово 03.02.202319:00 923 -3.7 85 2.2исток 0.0
Берово 03.02.202320:00 923 -5.5 84 0.8северозапад 0.0
Битола 03.02.202318:00 953 1.5 65 1.6jугозапад 0.0
Битола 03.02.202319:00 952 -0.5 75 1.1исток-североисток 0.0
Битола 03.02.202320:00 952 -0.5 77 2.2jуг-jугозапад 0.0
Валандово 03.02.202318:00 1009 5.7 48 1.1североисток 0.0
Валандово 03.02.202319:00 1009 3.6 56 1.6запад 0.0
Валандово 03.02.202320:00 1008 2.5 62 0.3jугоисток 0.0
Велес 03.02.202318:00 994 3.9 58 0.7запад-jугозапад 0.0
Велес 03.02.202319:00 994 2.3 67 0.0североисток 0.0
Велес 03.02.202320:00 993 0.7 73 0.0север-североисток 0.0
Виница 03.02.202318:00 962 3.3 49 1.6jугозапад 0.0
Виница 03.02.202319:00 961 2.0 54 0.6jугоисток 0.0
Виница 03.02.202320:00 961 1.9 54 1.3северозапад 0.0
Водоча/Струмица 03.02.202318:00 4.1 49 0.6запад 0.0
Водоча/Струмица 03.02.202319:00 2.4 55 0.0jуг-jугозапад 0.0
Водоча/Струмица 03.02.202320:00 1.9 58 2.3запад-северозапад 0.0
Водоча_Брана 03.02.202318:00 2.4 / 0.0
Водоча_Брана 03.02.202319:00 1.4 / 0.0
Водоча_Брана 03.02.202320:00 -0.6 / 0.0
Гевгелија 03.02.202318:00 1016 6.0 44 2.5север-североисток 0.0
Гевгелија 03.02.202319:00 1016 4.2 51 1.2jугозапад 0.0
Гевгелија 03.02.202320:00 1015 2.2 59 1.4запад-jугозапад 0.0
Гостивар 03.02.202318:00 958 2.1 53 2.4jугозапад 0.0 0
Гостивар 03.02.202319:00 958 1.9 55 1.0запад-jугозапад 0.0 0
Гостивар 03.02.202320:00 957 1.4 59 0.8запад-jугозапад 0.0 0
Градско 03.02.202318:00 998 4.0 54 2.4запад-jугозапад 0.0 0
Градско 03.02.202319:00 998 2.4 63 1.8jуг 0.0 0
Градско 03.02.202320:00 998 1.8 64 3.6jуг-jугозапад 0.0 0
Делчево 03.02.202318:00 951 -1.8 78 0.8исток-североисток 0.0
Делчево 03.02.202319:00 951 -3.1 86 0.7североисток 0.0
Делчево 03.02.202320:00 тишина
Демир Капија 03.02.202318:00 1007 3.4 56 1.0jугозапад 0.0
Демир Капија 03.02.202319:00 1007 3.1 59 1.3запад-jугозапад 0.0
Демир Капија 03.02.202320:00 1007 2.4 62 1.7jуг-jугозапад 0.0
Доброште/Тетово 03.02.202318:00 / 0.0
Доброште/Тетово 03.02.202319:00 / 0.0
Доброште/Тетово 03.02.202320:00 / 0.0
Кавадарци 03.02.202318:00 993 2.1 64 2.7jуг-jугозапад 0.0
Кавадарци 03.02.202319:00 993 1.3 65 1.5jуг-jугозапад 0.0
Кавадарци 03.02.202320:00 993 1.3 63 2.0jуг 0.0
Карго/Штип 03.02.202318:00 990 0.9 71 1.2jуг-jугоисток 0.0
Карго/Штип 03.02.202319:00 989 -1.4 82 1.2исток-jугоисток 0.0
Карго/Штип 03.02.202320:00 989 -1.9 85 0.1jуг 0.0
Коџалија 03.02.202318:00 -0.6 63 2.6север-североисток 0.0 0
Коџалија 03.02.202319:00 -0.4 62 2.3север 0.0 0
Коџалија 03.02.202320:00 -0.4 63 2.2север-северозапад 0.0 0
Корито/Тетово 03.02.202318:00 -0.8 / 0.0
Корито/Тетово 03.02.202319:00 -0.8 / 0.0
Корито/Тетово 03.02.202320:00 -0.5 / 0.0
Костурино 03.02.202318:00 2.8 / 0.0
Костурино 03.02.202319:00 2.8 / 0.0
Костурино 03.02.202320:00 0.6 / 0.0
Кочани 03.02.202318:00 982 2.5 63 2.1север 0.0
Кочани 03.02.202319:00 981 1.3 68 1.2североисток 0.0
Кочани 03.02.202320:00 981 1.1 67 1.5север-северозапад 0.0
Кратово 03.02.202318:00 946 -0.2 72 1.4исток 0.0
Кратово 03.02.202319:00 946 -0.9 75 1.7исток-североисток 0.0
Кратово 03.02.202320:00 945 -0.4 71 1.8исток 0.0
Крива Паланка 03.02.202318:00 940 0.0 75 1.9север-североисток 0.0
Крива Паланка 03.02.202319:00 940 -1.2 78 1.9североисток 0.0
Крива Паланка 03.02.202320:00 939 -1.7 79 3.0североисток 0.0
Крушево 03.02.202318:00 876 -1.1 39 2.2запад-северозапад 0.0
Крушево 03.02.202319:00 875 -0.9 39 1.7запад-северозапад 0.0
Крушево 03.02.202320:00 875 -0.5 40 2.2запад-северозапад 0.0
Лазарополе 03.02.202318:00 тишина
Лазарополе 03.02.202319:00 тишина
Лазарополе 03.02.202320:00 тишина
Лакавица/Гостивар 03.02.202318:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 03.02.202319:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 03.02.202320:00 / 0.0
Маврови Анови 03.02.202318:00 874 -2.1 61 1.3север 0.0 15
Маврови Анови 03.02.202319:00 874 -1.9 63 1.5север-северозапад 0.0 15
Маврови Анови 03.02.202320:00 873 -1.4 57 2.5север-северозапад 0.0 16
Македонски Брод 03.02.202318:00 0.4 53 0.5запад-северозапад 0.0
Македонски Брод 03.02.202319:00 -0.4 55 0.8запад-jугозапад 0.0
Македонски Брод 03.02.202320:00 -0.7 56 0.9jуг-jугозапад 0.0
Непроштено/Тетово 03.02.202318:00 3.4 / 0.0
Непроштено/Тетово 03.02.202319:00 3.5 / 0.0
Непроштено/Тетово 03.02.202320:00 2.8 / 0.0
Ново Село/Гостивар 03.02.202318:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 03.02.202319:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 03.02.202320:00 /
Ново Село/Струмица 03.02.202318:00 988 3.3 58 0.5jугозапад 0.0
Ново Село/Струмица 03.02.202319:00 988 1.6 65 2.6север 0.0
Ново Село/Струмица 03.02.202320:00 987 1.3 64 4.0север 0.0
Охрид 03.02.202318:00 934 2.5 45 0.4jуг 0.0
Охрид 03.02.202319:00 934 1.7 49 0.0запад 0.0
Охрид 03.02.202320:00 933 0.3 59 2.0север 0.0
Пожар/Радовиш 03.02.202318:00 900 -2.1 68 3.6север-северозапад 0.0
Пожар/Радовиш 03.02.202319:00 900 -2.5 72 2.7север-северозапад 0.0
Пожар/Радовиш 03.02.202320:00 900 -2.1 70 3.3север-северозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 03.02.202318:00 919 2.1 37 1.7jуг-jугозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 03.02.202319:00 919 1.6 37 0.9исток-jугоисток 0.0
Пожаране/Гостивар 03.02.202320:00 918 1.4 42 1.1североисток 0.0
Пониква/Кочани 03.02.202318:00 -6.3 71 7.9северозапад 0.0
Пониква/Кочани 03.02.202319:00 -6.2 60 8.3северозапад 0.0
Пониква/Кочани 03.02.202320:00 -5.3 59 7.8запад-северозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 03.02.202318:00 821 -3.6 67 4.1север-северозапад 0.0 66
Попова Шапка/Тетово 03.02.202319:00 821 -3.2 69 1.4север-северозапад 0.0 65
Попова Шапка/Тетово 03.02.202320:00 820 -2.7 66 1.6исток-jугоисток 0.0 65
Прилеп 03.02.202318:00 943 1.4 57 1.1исток-североисток 0.0
Прилеп 03.02.202319:00 942 -0.1 65 1.9север-североисток 0.0
Прилеп 03.02.202320:00 942 -0.7 69 1.4североисток 0.0
Радовиш 03.02.202318:00 982 1.5 64 2.8запад 0.0
Радовиш 03.02.202319:00 981 0.2 70 2.5запад 0.0
Радовиш 03.02.202320:00 981 -0.1 73 2.0запад-северозапад 0.0
Рашче 03.02.202318:00 / 0.0
Рашче 03.02.202319:00 / 0.0
Рашче 03.02.202320:00 / 0.0
Ресен 03.02.202318:00 920 -0.6 61 0.5север-североисток 0.0
Ресен 03.02.202319:00 920 -2.1 69 0.4север 0.0
Ресен 03.02.202320:00 919 -3.6 79 0.1север-северозапад 0.0
Сенокос/Гостивар 03.02.202318:00 4.2 / 0.0
Сенокос/Гостивар 03.02.202319:00 3.6 / 0.0
Сенокос/Гостивар 03.02.202320:00 2.8 / 0.0
Скопје/Гази Баба 03.02.202318:00 3.0 64 0.5север-северозапад 0.0
Скопје/Гази Баба 03.02.202319:00 0.9 77 0.3запад-северозапад 0.0
Скопје/Гази Баба 03.02.202320:00 1.0 77 0.1исток-североисток 0.0
Скопје/Зајчев Рид 03.02.202318:00 986 4.6 55 2.1север 0.0
Скопје/Зајчев Рид 03.02.202319:00 986 3.3 59 2.2северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 03.02.202320:00 985 2.2 66 2.1северозапад 0.0
Скопје/Карпош 03.02.202318:00 992 4.3 58 0.6запад 0.0
Скопје/Карпош 03.02.202319:00 992 3.8 60 0.6запад-северозапад 0.0
Скопје/Карпош 03.02.202320:00 991 2.5 65 0.0исток-североисток 0.0
Скопје/Црешево 03.02.202318:00 990 3.4 64 1.1североисток 0.0
Скопје/Црешево 03.02.202319:00 990 1.9 72 1.2исток-североисток 0.0
Скопје/Црешево 03.02.202320:00 989 1.8 72 0.1северозапад 0.0
Сливово 03.02.202318:00 -2.1 75 / 0.0 0
Сливово 03.02.202319:00 -2.6 78 / 0.0 0
Сливово 03.02.202320:00 -2.2 79 / 0.0 0
Стенче/Тетово 03.02.202318:00 / 0.0
Стенче/Тетово 03.02.202319:00 / 0.0
Стенче/Тетово 03.02.202320:00 / 0.0
Струмица 03.02.202318:00 996 2.3 57 0.7север 0.0
Струмица 03.02.202319:00 996 1.5 62 1.6север 0.0
Струмица 03.02.202320:00 995 -0.2 72 1.3север 0.0
Суви Лаки/Берово 03.02.202318:00 -4.2 / 0.0
Суви Лаки/Берово 03.02.202319:00 -5.0 / 0.0
Суви Лаки/Берово 03.02.202320:00 -5.8 / 0.0
Тетово 03.02.202318:00 968 4.0 53 1.8север-североисток 0.0
Тетово 03.02.202319:00 967 2.0 64 1.2северозапад 0.0
Тетово 03.02.202320:00 тишина
Тополчани/Прилеп 03.02.202318:00 922 2.4 53 2.4jуг-jугозапад 0.0
Тополчани/Прилеп 03.02.202319:00 922 2.4 51 2.3jуг 0.0
Тополчани/Прилеп 03.02.202320:00 921 1.5 50 3.0jуг-jугоисток 0.0
Турија_Брана 03.02.202318:00 / 0.0
Турија_Брана 03.02.202319:00 / 0.0
Турија_Брана 03.02.202320:00 /
Штип 03.02.202318:00 984 4.3 48 1.2запад 0.0
Штип 03.02.202319:00 984 2.7 55 1.2исток-jугоисток 0.0
Штип 03.02.202320:00 983 1.0 65 2.7jугоисток 0.0

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.