Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Сектор за финансиски прашања

Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2024 година

Стратешки план УХМР 2024-2028

Годишен извештај за реалицазија на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за 2023

Буџет 2024

Сектор за финансиски прашања – општо

Програма за изменување на програмата за работи од областа на Хидрометеоролошката дејност во 2023 година

Стратешки план УХМР 2023-2027

Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2023 година

Буџет 2023

Ребаланс на буџет 2022

Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2022 година

Годишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејнсот за период 01.01.2021 – 31.12.2021

Буџет 2022

Програма за изменување на програмата за работи од областа на Хидрометеоролошката дејност во 2021 година 

Ребаланс на буџет 2021 година

Полугодишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период 01.01.2021 – 30.06.2021 година

Годишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Буџет 2021

Програма за изменување на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2020 година

Ребаланс на буџет за 2020 година

Полугодишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период од 01,01,2020 до 30,06,2020 година

Буџет –  2020 година

Програма за изменување на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година

Ребаланс на буџет за 2019 година

Програма за работи од областа на Хидрометеоролошката дејност во 2019 година 

Буџет-2019

Програма за изменување и дополнување на прогамата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година

Ребаланс на буџет за 2018 година

Буџет – 2018

Полугодишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период 01.01.2018 до 30.06.2018 година

Годишен план за јавни набавки 2018

Стратешки план 2018-2020 година

Стратешки план 2017-2019 година

Ребаланс на буџет 2017 година

Полугодишен извештај за 2017 година 

Годишен извештај за 2017 година

787

631