Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Информации и услуги

Тарифник

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Одлука утврдување на висна на надоместок за вршење хидрометеоролошки работи со повремени набљудувачи и стрелци

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [700.03 KB]

БАРАЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКИ И АГРОМЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ И ПРОДУКТИ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.68 MB]

Управата за хидрометеоролошки рабoти, согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Службен весник на РМ“ Бр. 13/2006) и согласно член 9 и 10, како правно лице објавува Листа на имател на информации, што се  создадени и се во сопственост на Управата.

Хидролошки информации:

– Слободен пристап преку годишни публикации, неделни, вонредни, преку средствата за информирање (веб страна, електронска пошта). Сите хидро-лошки параметри кои се мерат и набљудуваат од државната мрежа на хидролошки станици во Република Македонија, кои се дефинирани и кои се спремни за публицирање:

– Водостои на реките, природните езера и подземните води;
– Tемпература на површинските и подземните води;
– Протеци на вода, на водотеците и изворите;
– Пренос на суспендиран нанос во водотеците

Mетеоролошки, климатолошки и агрометеоролошки информации:

– Mетеоролошки, климатолошки и агрометеоролошки набљуду-вачки систем во државната мрежа;
– Сите видови на метеоролошки и климатолошки мерења: часовни, перманентни и дневни вредности за потребите на времето, климата;
– Годишни, месечни билтени за потребите на климатологија, агроклиматологија и др.
– Mетеоролошка документација од државната мрежа.

Природна средина:

– Мониторинг на квалитетот на површинските води: месечни извештаи за квалитетот на водата на мерни места во Р.Македонија;
– Параметри-нутриенти: амониум јон, нитрити, нитрати, вкупен органски азот, ортофосфати и вкупен фосфор;
– Биолошки параметри: сапробиолошки параметри: хемиски и физички параметри;
– Бикарбонати, карбонати, хидрооксид, сулфати, хлориди, калциум, магнезиум, натриум, калиум, тврдина (вкупни)
– Штетни и опасни материи: метали: железо, манган, олово, цинк, кадмиум, хром, никел, кобалт, бакар, алуминиум, молидбен
– Санитарно – токсични материи: цијанид, феноли сулфиди

Анализа и прогноза на време:

– Билтени за метеоролошки податоци во Р. Македонија и Европа;
– Дневни билтени за еднодневна прогноза;
– Тридневна прогноза;
– Викенд прогноза: најава на временски непогоди

Радарско следење и модификација на времето преку системот за радарска идентификација и модификација на времето (Служба за заштита од град на земјоделските култури) со инсталирани противградобијни станици во Р.Македонија;

– Радарско набљудување на атмосферата (во реално време);
– Рана најава и предупредувања за опасни временски непогоди;
– Детални информации за активноста на системот за заштита од град

Управата за хидрометеоролошки работи, како јавен сервис, ќе настојува во наредниот период да гради стратегија за зголемување на довербата помеѓу граѓаните и јавните институции.

 

Барања за јавен пристап до информации за 2022 година:
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab