Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Годишна (завршна) сметка за 2022 година

СМЕТКА 637

Одлука

Образец ДЕ

Биланс на состојба

Биланс на приходи и расходи

СПД Рекапитулар

СМЕТКА 787

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образец ДЕ

Одлука

Биланс на приходи и расходи

СПД Рекапитулар

СМЕТКА 631

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Даночен Биланс

Образец ДЕ

Одлука

СПД Рекапитулар